Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CARGONAUT NEDERLAND B.V.

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen
De in deze voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de volgende betekenis.

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Cargonaut: de te Schiphol gevestigde besloten vennootschap Cargonaut Nederland B.V., die de Cargonautsystemen exploiteert en beheert.
 3. Cargonautsystemen: systemen die zorgdragen voor berichten- en informatie uitwisseling tussen partijen betrokken bij logistieke activiteiten in de transportindustrie en die worden gebruikt voor de levering van de Diensten.
 4. Contractant: het bedrijf met wie Cargonaut de Overeenkomst sluit dan wel aan wie Cargonaut daarvoor een aanbod of offerte doet.
 5. Diensten: de diensten die Cargonaut op grond van de Overeenkomst aan de Contractant levert.
 6. Klantgegevens: de in het kader van de Diensten door de Contractant aan Cargonaut verstrekte gegevens en informatie, daaronder mede begrepen door de Contractant via de Diensten verzonden of verwerkte informatie en bestanden.
 7. Overeenkomst: de tussen Cargonaut en de Contractant gesloten overeenkomst voor de levering van de Diensten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle daarmee verband houdende aanbiedingen, aanvragen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen. Ten aanzien van de afzonderlijke diensten en faciliteiten kunnen aanvullende voorwaarden worden vastgesteld die aan de Contractant bij de totstandkoming van de Overeenkomst bekend zullen worden gemaakt.

 1. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Cargonaut is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden via een schriftelijke mededeling aan de Contractant te wijzigen met inachtneming van een aankondigingstermijn van minimaal twee maanden. Dit geldt ook voor bestaande Overeenkomsten. Indien de wijziging per saldo een materiële verslechtering van de positie van de Contractant betekent, kan deze de Overeenkomst binnen één maand na de aankondiging schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 3. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst boven die van de Algemene Voorwaarden.

 

 

 

Artikel 3 – Aanbieding en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen, offertes en andere (soortgelijke) uitingen van Cargonaut vrijblijvend en kunnen deze te allen tijde door haar worden herroepen.

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door beide partijen is ondertekend dan wel Cargonaut de levering van de Diensten heeft bevestigd of met de uitvoering daarvan is begonnen.
 2. De Contractant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Cargonaut verstrekte gegevens (zoals eisen, specificaties van de prestatie, contactgegevens en andere gegevens) en zal Cargonaut onmiddellijk over een wijziging van deze gegevens informeren.

 

Artikel 4 – Vergoedingen
1. Voor het gebruik van de Diensten is de Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd (zoals vermeld in de Overeenkomst). Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Daarnaast komen transactiekosten voor buitenlandse betalingen, kosten gerelateerd aan fluctuerende wisselkoersen of onkosten die in rekening worden gebracht door de bank, evenals alle andere bijkomende kosten voor transacties in buitenlandse valuta voor rekening van de Contractant.

 1. Cargonaut is gerechtigd om eenmaal per jaar via een schriftelijke mededeling aan de Contractant de geldende prijzen en tarieven aan te passen met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste twee maanden. De gewijzigde prijzen en tarieven gelden ook voor bestaande Overeenkomsten. Indien de wijziging als bedoeld in dit artikellid per saldo tot een materiële verhoging van de prijzen en tarieven leidt, kan de Contractant de Overeenkomst binnen één maand na de aankondiging schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 2, kan Cargonaut de overeengekomen vergoeding eenmaal per jaar indexeren op basis van het prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport (index 2010=100) van het CBS.

 

Artikel 5 – Betaling
1. Cargonaut brengt de verschuldigde vergoeding maandelijks door middel van een factuur bij de Contractant in rekening. De betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Cargonaut bekend gemaakte rekening. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Cargonaut is ontvangen. De Contractant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

 1. Indien de Contractant de factuur niet na het verstrijken van de in
  artikel 5.1 bedoelde termijn heeft voldaan, verkeert hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Cargonaut de wettelijke handelsrente verschuldigd over het aan Cargonaut toekomende bedrag.
 2. Alle door Cargonaut te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Contractant. De buitengerechtelijke kosten (incassokosten) bedragen maximaal 15% van het door de Contractant aan Cargonaut verschuldigde bedrag.

Hoofdsom Hoogte incassokosten
Over de eerste € 2.500 15% (minimaal € 40)
Over de volgende € 2.500 10%
Over de volgende € 5.000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6.775)

 1. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Contractant naar het oordeel van Cargonaut daartoe aanleiding geeft, is Cargonaut gerechtigd van de Contractant te verlangen, dat deze onmiddellijk (aanvullende) zekerheid stelt in een door Cargonaut te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Tevens is Cargonaut in een dergelijk geval gerechtigd andere betalingsvoorwaarden aan de Contractant te stellen. Indien de Contractant nalaat de verlangde zekerheid te stellen of aan de gestelde andere betalingsvoorwaarden te voldoen, dan is Cargonaut gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is alles wat Cargonaut van de Contractant te vorderen heeft direct opeisbaar.

 

Artikel 6 – De Diensten
1. Met ingang van de in de Overeenkomst vermelde datum, verleent Cargonaut aan de Contractant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de Diensten (inclusief de Cargonautsystemen) te gebruiken voor haar interne bedrijfsprocessen, in overeenstemming met de documentatie/handleidingen en met inachtneming van de overeengekomen voorwaarden en beperkingen.

 1. Cargonaut zal de Diensten met zorg uitvoeren. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Tenzij expliciet anders overeengekomen, doet Cargonaut geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of foutloze en storingsvrije werking van de Diensten, de geschiktheid van de Diensten voor het door de Contractant beoogde gebruiksdoel of de juistheid en volledigheid van de resultaten van de Diensten.
 2. Alle door Cargonaut genoemde of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan haar bekend waren. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (levering)termijn brengt Cargonaut niet in verzuim.
 3. De Contractant zal Cargonaut steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen en medewerking verschaffen.
 4. De Contractant zorgt er voor dat haar medewerkers die betrokken zijn bij het gebruik van de Diensten de vaardigheden en kennis hebben die Cargonaut noodzakelijk acht voor het gebruik daarvan, en dat zij op de hoogte zijn van de voorwaarden en beperkingen die aan dat gebruik zijn verbonden.
 5. De Contracten dient voorzorgsmaatregelen te treffen tegen computervirussen in met de Diensten ontvangen of te verzenden bestanden. Cargonaut aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door via de Diensten verspreide computervirussen.

 

Artikel 7 – De Cargonautsystemen
1. De Contractant moet zelf zorgdragen voor de ontwikkeling of aanschaf van programmatuur ten behoeve van de afhandeling van de uit te wisselen berichten, tenzij expliciet is overeengekomen dat hiervoor gebruik gemaakt zal worden van door Cargonaut of een door een derde partij beschikbaar te stellen hard- en/of software (in welk geval hiervoor een aanvullende overeenkomst met Cargonaut dan wel deze derde partij dient te worden gesloten).

 1. De Contractant draagt zelf en voor eigen rekening en risico zorg voor de realisatie van de technische en functionele voorzieningen die nodig zijn voor de koppeling van de eigen hard- en software aan die van de Cargonautsystemen.
 2. In het geval dat Cargonaut hard- en/of software ter beschikking stelt op de locatie(s) van de Contractant, zal de Contractant aan Cargonaut en door haar ingeschakelde derden onmiddellijk toegang verlenen tot de desbetreffende locatie ter uitvoering van alle in dat verband benodigde werkzaamheden.
 3. De Contractant is gehouden bij het einde van de Overeenkomst de door Cargonaut beschikbaar gestelde hard- en/of software onmiddellijk ter beschikking te (doen) stellen van dan wel te retourneren aan Cargonaut.
 4. Na plaatsing en installatie van de hard- en/of software van Cargonaut komen alle door de Contractant gewenste modificaties met betrekking tot deze plaatsing en installatie, dan wel alle noodzakelijke modificaties in dat verband (bijvoorbeeld verplaatsing van apparatuur, vervanging / verplaatsing van kabels en/of leidingen) voor rekening van de Contractant. Of modificaties noodzakelijk zijn, is ter beoordeling van Cargonaut. Het bepaalde in artikel 5 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op het in dit artikellid gestelde.
 5. De Contractant dient als een goed huisvader zorg te dragen voor alle door Cargonaut beschikbaar gestelde voorzieningen en is gehouden te voldoen aan alle instructies van Cargonaut met betrekking tot het gebruik maken van de Cargonautsystemen.
 6. De Contractant is volledig verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de Cargonautsystemen wordt gemaakt door middel van zijn koppeling daaraan.
 7. De Contractant is verplicht de aan hem in dit kader beschikbaar gestelde hard- en/of software uitsluitend te (doen) gebruiken in het kader van het tussen partijen overeengekomen doel. Gebruik dat hiervan afwijkt, is uitdrukkelijk verboden. De Contractant is volledig aansprakelijk voor alle schade die door ander dan toegestaan gebruik wordt veroorzaakt. Tevens is de Contractant aansprakelijk voor alle schade toegebracht door derden.
 8. De Contractant is er mee bekend dat gebruikmaking door hem van de Cargonautsystemen en van de door Cargonaut beschikbaar gestelde hard- en/of software enkel en alleen is toegestaan ten behoeve van die natuurlijke en / of rechtspersonen, waarmee Cargonaut dienaangaande een overeenkomst heeft gesloten.

 

Artikel 8 – Wijzigingen Diensten en Cargonautsystemen
1. Cargonaut is te allen tijde gerechtigd de Diensten of de Cargonautsystemen te wijzigen updaten of te wijzigen en de beschikbaar gestelde hard- en/of software ter verbetering van de dienstverlening aan te passen en / of te wijzigen.

 1. Een update of wijziging die aanmerkelijke operationele of financiële gevolgen heeft voor de Contracten, zal minimaal drie maanden voor de invoering daarvan aan de Contractant worden aangekondigd.

 

Artikel 9 – Buitengebruikstelling en verstoringen
1. Cargonaut is gerechtigd de werking van de Cargonautsystemen (geheel of ten dele) tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud dan wel testprocedures en in geval van storingen en/of calamiteiten. Cargonaut zal onderhouds- en testwerkzaamheden vooraf via publicaties op haar website melden.

 1. In geval van verstoring(en) in de werking van de Cargonautsystemen zal Cargonaut zorgdragen voor het verhelpen daarvan, indien en voor zover de verstoring(en) door of vanwege Cargonaut worden veroorzaakt.

 

Artikel 10 – Authenticatie
1. De door Cargonaut aan de Contractant verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden en andere authenticatiemiddelen zijn strikt vertrouwelijk van karakter en enkel bedoeld voor gebruik van de Diensten door daartoe bevoegde personen.

 1. De Contractant zal alle noodzakelijk maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de authenticatiemiddelen te waarborgen en die te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Indien de Contractant weet of redelijkerwijs behoort te vermoeden dat de vertrouwelijkheid van de authenticatiemiddelen is geschonden en/of daarvan onbevoegd gebruik wordt gemaakt zal hij Cargonaut daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 2. Indien Cargonaut constateert of reden heeft om te vermoeden dat de vertrouwelijkheid van de authenticatiemiddelen is geschonden en/of daarvan onbevoegd gebruik wordt gemaakt, heeft zij het recht deze onmiddellijk te blokkeren.
 3. Indien het onbevoegde gebruik van de authenticatiemiddelen aan de Contractant kan worden toegerekend, zal hij alle kosten van het onbevoegde gebruik vergoeden.

 

Artikel 11 – Klantgegevens
1. Cargonaut kan Klantgegevens gebruiken voor het analyseren, actualiseren of uitbreiden van gegevensverzamelingen die ten grondslag liggen aan haar dienstverlening. Het is Cargonaut toegestaan om Klantgegevens in dat kader geanonimiseerd (i) te bewerken en op te slaan in een gegevensbestand en (ii) aan derden openbaar te (laten) maken (door bijvoorbeeld levering of ter beschikking stelling aan derden of raadpleging van het gegevensbestand door een derde), onverminderd de bevoegdheid van Cargonaut om als onderdeel van de dienstverlening Klantgegevens in opdracht van de Contractant op een andere wijze te verwerken.

 1. Voor zover Klantgegevens door intellectuele eigendomsrechten worden beschermd verleent de Contractant aan Cargonaut een niet-exclusief, niet-opzegbaar gebruiksrecht voor het gebruik van Klantgegevens voor het in het voorgaande artikellid aangeduide doel. De Contractant garandeert dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten.
 2. De Contractant vrijwaart Cargonaut tegen aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat het gebruik van Klantgegevens inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derde of om andere redenen jegens hem onrechtmatig is.

 

Artikel 12 – Privacy
1. Cargonaut verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de Contractant. Cargonaut is bewerker en Contractant is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Cargonaut zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Cargonaut dient vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens. Cargonaut mag, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Contractant, geen persoonsgegevens doorgeven aan enige derde partij, behoudens bij wet of gerechtelijk bevel geboden dan wel door partijen overeengekomen.
 2. Cargonaut meldt de Contractant onmiddellijk als er sprake is van een inbreuk op de beveiligingsmaatregelen, en verstrekt hierbij informatie over de aard van de inbreuk, een beschrijving van de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk voor de verwerking van persoonsgegevens en de maatregelen die Cargonaut heeft getroffen of voorstelt te treffen om deze gevolgen te verhelpen.

 

Artikel 13 – (Intellectuele) Eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Cargonautsystemen en de door Cargonaut geleverde Diensten berusten uitsluitend bij Cargonaut of haar licentiegevers.

 1. Voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst nieuwe intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd, komen deze exclusief toe aan Cargonaut. Voor zover dergelijke intellectuele eigendomsrechten niet van rechtswege aan Cargonaut toekomen, zal de Contractant alle medewerking verlenen die noodzakelijk is voor overdracht daarvan aan Cargonaut.
 2. Het is de Contractant niet toegestaan enige aanduiding betreffende vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom of soortgelijke rechten van of uit de Cargonautsystemen of Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is Cargonaut toegestaan technische maatregelen te nemen om de Cargonautsystemen en de Diensten te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Het is de Contractant niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te ontwijken.

 

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid
1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Cargonaut of haar bedrijfsleiding, is de totale aansprakelijkheid van Cargonaut beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) het op grond van de desbetreffende Overeenkomst door de Contractant in het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan aan Cargonaut betaalde bedrag (excl. omzetbelasting) of (ii) € 20.000 (twintigduizend euro).

 1. Aansprakelijkheid van Cargonaut voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data, aanspraken van derden (inclusief toezichthouders), verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is volledig uitgesloten.
 2. In geen geval zal de totale door Cargonaut aan al haar klanten gezamenlijk te vergoeden schade meer bedragen dan € 20.000 (twintigduizend euro) per gebeurtenis.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Cargonaut vervalt 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. De Contractant vrijwaart Cargonaut tegen aanspraken van derden, die verband houden met het gebruik dat de Contractant van de Diensten maakt.
 5. Het bepaalde in de voorgaande artikelleden geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Cargonaut bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.

 

Artikel 15 – Overmacht
Cargonaut is niet gehouden één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden na te komen, indien nakoming van een dergelijke verplichting wordt verhinderd door overmacht. Van overmacht is in ieder geval sprake indien zich een van de volgende omstandigheden voor doen:

 1. blikseminslag, stakingsacties, aardbeving, overstroming, storm, explosie, brand en natuurramp;
 2. oorlog, terroristische aanslagen, oproer en dergelijke;
 3. overheidsmaatregelen;
 4. het ontbreken van voor iedereen toegankelijke gegevens en diensten, zoals energielevering;
 5. geheel of gedeeltelijke uitval van de Cargonautsystemen, zoals veroorzaakt door stroomuitval, Ddos aanvallen, acties van derden (hackers) en virus infecties, een en ander voor zover ontstaan ondanks redelijke zorg van Cargonaut om die te voorkomen;
 6. Onbeschikbaarheid van of verstoringen bij ketenpartners zoals de douane.

 

Artikel 16 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst
1. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, treedt de Overeenkomst in werking op de datum van ondertekening en heeft de Overeenkomst een initiële looptijd van twaalf maanden. Na de initiële termijn, wordt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Elk van partijen kan deze Overeenkomst tegen het einde van de initiële termijn of een daarna gelegen datum door schriftelijke opzegging beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 1. Elk van partijen kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien:
 2. de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, tenzij direct sprake is van verzuim, dertig dagen na ingebrekestelling de verplichtingen niet alsnog zijn nagekomen en mits de niet-nakoming de ontbinding rechtvaardigt;
 3. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling aanvraagt;
 4. de andere partij door overmacht een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet goed of niet tijdig nakomt en dit langer dan 30 dagen duurt of vaststaat dat dit langer zal gaan duren.
 5. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is Cargonaut, ingeval er sprake is van een tekortkoming van de Contractant in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, gerechtigd haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten, onder meer door de toegang die de Contractant heeft tot de Diensten en de Cargonautsystemen te blokkeren. Alle hiermee verband houdende en door Cargonaut gemaakte kosten komen voor rekening van de Contractant.

 

Artikel 17 – Overige bepalingen
1. Partijen zullen zowel gedurende als na de looptijd van de Overeenkomst op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen over of enige andere vorm van toegang verlenen tot gegevens waarvan zij de vertrouwelijke aard kennen of behoren te kennen, daaronder mede begrepen informatie betreffende elkaars organisatie.

 1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, kunnen wijzigingen van de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook “per email” verstaan.
 3. Cargonaut is gerechtigd de rechten en verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. De Contractant kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst uitsluitend na voorafgaande toestemming van Cargonaut aan derden overdragen.
 4. De bepalingen van de Overeenkomst zijn bindend voor partijen en hun rechtsopvolgers. Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten ontlenen.
 5. Indien een bepaling van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij (het doel van) de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en jurisdictie
1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Haarlem.